วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563

ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C)

ระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม 2562 ณ  ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมจำนวน 52 คน